Regulamin konkursu "Poleć Sąsiada"

§ 1.
Organizator

Organizatorem konkursu „Poleć Sąsiada” jest Sagaris Constructions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Zielonej Górze pod numerem KRS: 0000703516.

§ 2.
Pojęcia

 1. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nabyła nieruchomość (na podstawie umowy przedwstępnej, umowy deweloperskiej, umowy sprzedaży przenoszącej własność) od organizatora oraz ubiegająca się o udział w Konkursie. Uczestnikiem nie może być pracownik Sagaris Constructions lub pracownik innej spółki powiązanej z nią osobowo lub kapitałowo.
 2. Nowy Nabywca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która w wyniku rekomendacji Uczestnika zawrze z dowolną spółką celową Sagaris umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości lub umowę deweloperską. Nowym Nabywcą jest wyłącznie osoba, która wcześniej nie kontaktowała się z Sagaris lub podmiotami działającymi w jej imieniu w sprawie zakupu nieruchomości i nie znajduje się w bazie spółek celowych Sagaris.
 3. Nagroda Pieniężna – kwota pieniężna w wysokości 1000 zł wypłacana Uczestnikowi Konkursu w ramach systemu nagradzania na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Konkurs „Poleć Sąsiada” (Konkurs) – oznacza system nagradzania Uczestnika, który wskaże Nowego Nabywcę dla ofererowanych przez Organizatora Nieruchomości do sprzedaży, w skutek, czego Nowy Nabywca dokona zakupu zaoferowanej Nieruchomości, a Uczestnik w zamian skutecznego polecenia, otrzyma Nagrodę Pieniężna wypłaconą zgodnie z niniejszym Regulaminem przez Organizatora.
 5. Nieruchomość – oznacza nieruchomości lokalowe ofererowane i pozostające przedmiotem sprzedaży przez Organizatora.

§ 3.
Postanowienia Ogólne

 1. Konkurs obowiązuje od dnia 06.05.2021 do 31.12.2021 r.
 2. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.
 3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa Dyrektor ds. Sprzedaży Mateusz Jaszczuk.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak i na jego witrynie internetowej pod adresem www.sagaris.pl.
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 7. Uczestnik na każdym etapie Konkursu, posiada prawo, aby od niego odstąpić, przy czym warunkiem skutecznego odstąpienia pozostaje zawiadomienie o tym fakcie Organizatora.
 8. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich zmiany, aktualizacji lub usunięcia poprzez pisemną prośbę skierowaną i skutecznie doręczoną do Organizatora. Skuteczne żądanie usunięcia danych, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz wiąże się z odstąpieniem od niego.

§ 4.
Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie „Poleć Sąsiada” jest polecenie dokonane przez Uczestnika oferowanych do sprzedaży Nieruchomości Organizatora Nowemu Nabywcy, który w skutek polecenia przez Uczestnika stanie się nabywcą Nieruchomości oferowanej do sprzedaży przez Organizatora.
 2. Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik dokonuje poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszenia na stronie internetowej Organizatora, ewentualnie dostarczy go do siedziby Organizatora lub Biura Sprzedaży Sagaris, w którym uczestnik jednocześnie wyrazi zgodę na zasady określone w Regulaminie i zobowiąże się do jego przestrzegania, jak i wyrazi zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W), dla potrzeb związanych z organizacją Konkursu oraz na komunikowanie się z Uczestnikiem drogą elektroniczna lub pocztą tradycyjną w celach związanych z Konkursem oraz promocją działalności Organizatora w zakresie sprzedaży Nieruchomości.
 3. Dostarczenie Formularza Zgłoszenia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym może nastąpić również za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu Uczestnik wypełniony i podpisany skan Formularza Zgłoszenia musi przesłać na adres sprzedaz@sagaris.pl.
 4. Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania w siedzibie Organizatora oraz na witrynie internetowej Organizatora www.sagaris.pl.
 5. Za datę przystąpienia do Konkursu przyjmuję się datę otrzymania przez Organizatora prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnie, nieczytelnie lub nieprawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego. Nieczytelnie lub nieprawidłowo wypełnione formularze, bądź takie, które nie wpłynęły do Organizatora, nie będą skutkowały przystąpieniem do Konkursu i wypłatą Nagrody Pieniężnej.

§ 5.
Zasady przyznania Nagrody Pieniężnej

 1. W przypadku pozyskania przez Uczestnika nowego nabywcy Nieruchomości oferowanych przez Organizatora, poprzedzonego prawidłowym dokonaniem zgłoszenia Uczestnika na zasadach określonych w § 4 Regulaminu, Organizator przyzna Uczestnikowi Nagrodę Pieniężną w wysokości 1000 PLN.
 2. Głównym warunkiem do wypłaty Nagrody Pieniężnej dla Uczestnika, jest zawarcie przez Nowego Nabywcę z Organizatorem umowy deweloperskiej (w drodze ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) lub odpowiednio umowy przedwstępnej zakupu Nieruchomości i wpłaceniu przez Nowego Nabywcę, co najmniej 2 % ceny umowy.
 3. Warunkiem do wypłaty Nagrody Pieniężnej dla Uczestnika, jest obowiązek Przystąpienia do Konkursu w dacie przed zawarciem przez Nowego Nabywcę jakiejkolwiek umowy dotyczącej nabywanej nieruchomości.
 4. Wypłaty Nagrody Pieniężnej Organizator dokonana w terminie 14 dni od spełnienia się warunków jej wypłaty. Wypłata niniejszej Nagrody Pieniężnej nastąpi na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.
 5. Organizator nie przyznaje Nagrody Pieniężnej, gdy Nowy Nabywca przed jej wypłatą dla Uczestnika odstąpi od umowy nabywanej Nieruchomości.
 6. Każdy Zwycięzca Konkursu może otrzymać wiele Nagród w ramach Konkursu.
 7. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019.1387) łączna wartość przekazanych Zwycięzcy nagród rzeczowych określonych w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do nagród określonych w §5 ust. 1 niniejszego Regulaminu zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagród rzeczowych i pieniężnych (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród rzeczowych). Zwycięzca zgadza się, że dodatkowo przyznana kwota pieniężna zostanie przeznaczona na zryczałtowany podatek dochodowy, która nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz zostanie przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Zwycięzcę. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

§ 6.
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnik może składać na piśmie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia podstawy do jej złożenia, w siedzibie Organizatora lub przestać pocztą tradycyjną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika Konkursu, jak również opis podstaw reklamacji i podpis wnoszącego reklamację.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.
 4. O wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą elektroniczną. Decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nie wyłącza to uprawnień Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 7.
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Złożenie w siedzibie Organizatora Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażaniem zgodę na przetwarzanie danych osobowych, udostępnionych za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego w związku z konkursem „Poleć Sąsiada”.
 2. Na podstawie art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radcy(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie i przekazanych dokumentach w celu obsługi kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktu.
 3. Korzystając z formularza zgłoszeniowego w związku z konkursem „Poleć Sąsiada” i przekazując za jego pośrednictwem jakiekolwiek dane osobowe przyjmuję do wiadomości, iż:
  1. administratorem danych osobowych jest Sagaris Constructions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 17b/15-16, 65-427 Zielona Góra (dalej: „Administrator”),
  2. podanie danych jest dobrowolne, jednakże w celu otrzymania nagrody obowiązkowy,
  3. celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie konkursu „Poleć Sąsiada”,
  4. odbiorcą danych jest Administrator,
  5. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych,
  6. dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla utrzymywania kontaktu, a po jego zakończeniu (o ile nie dojdzie do nawiązania dalszej współpracy) przez okres 3 lat,
  7. Uczestnik ma prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (kontakt listowny – Sagaris Constructions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 17b/15-16, 65-427 Zielona Góra, z dopiskiem RODO lub telefoniczny pod nr 509-116-915),
  8. uczestnik mam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl art. 7 ust. 3 w/w Rozporządzenia nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  9. uczestnik mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest urząd Ochrony Danych Osobowych,
  10. dane nie będą profilowane,
  11. uczestnik mam prawdo do złożenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

§ 8.
Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do regulaminu w czasie jego trwania. Powyższe zmiany będą obowiązywać po upływie 7 dni od daty ich wprowadzenia.
 2. W sytuacji wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator zobowiązuje się każdorazowo zawiadomić o nich Uczestnika Konkursu, poprzez udostępnienie ujednoliconego teksu zmienionego Regulaminu na Witrynie Internetowej Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przystąpienia do niniejszego Konkursu z powodów technicznych bądź organizacyjnych w szczególności związanych z utrudnieniami w działaniu stron internetowych Organizatora.
 4. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonania zobowiązań związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu oraz realizacji Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. Wszelką korespondencję do Organizatora dotyczącą niniejszego Konkursu należy kierować na adres Sagaris Constructions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 17B /15-16, 65-427 Zielona Góra.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy.

Zapytaj o ofertę