Oświadczenie o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 4 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w całkowicie dobrowolny i świadomy sposób, mając rzeczywisty i wolny wybór, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celach marketingowych, jednak wyłącznie w celu marketingu projektów budowlanych realizowanych przez Sagaris Constructions i innych spółek powiązanych z nią kapitałowo i/lub osobowo.

Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Sagaris Constructions Sp. z o.o., ul. Wrocławska 17b/15-16, 65-427 Zielona Góra.

Niniejszym oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, iż:

  1. odbiorcami danych będą wszystkie podmioty zaangażowane w związku z realizacją celu w jakim dane zostały przekazane, a których udział jest niezbędny do realizacji celu lub które wezmą udział w realizacji celu niezależnie od mojej woli lub woli Administratora. Podmiotami są w szczególności sądy i inne organa władzy publicznej,
  2. administrator nie planuje przekazywania danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych,
  3. okres w jakim dane będą przetwarzane zdeterminowany jest celem w jakim są one przetwarzane. Po osiągnięciu celu dane będą przetwarzane jeszcze przez okres 5 lat ewentualnie przez okres dłuższy jeśli przepisy właściwego prawa przewidują możliwość wszczęcia jakiegokolwiek postępowania w odniesieniu do danych, które były przetwarzane przez administratora,
  4. mam pełne prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  5. mam prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
  6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
  7. podanie danych ma charakter obowiązkowy dla zawarcia umowy z administratorem, a w zakresie w jakim dotyczy postępowań przed organami władzy publicznej obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa. Odmowa podania danych osobowych stanowi przeszkodę uniemożliwiającą realizację umowy, a także osiągnięcie celu dla jakiego dane są przetwarzane,
  8. dane nie będą profilowane,
  9. mam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl art. 7 ust. 3 w/w Rozporządzenia nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zapytaj o ofertę